Adatkezelési Szabályzat

[Webshop ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés]

 1. A Társaság jogosult kezeli azon ügyfeleinek személyes adatait, akik a Társaság kezelésében álló http://www.duzsitamas.hu/ honlapon keresztül a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége körébe tartozó ital-kiskereskedelem részeként a Társaságtól élelmiszert vásárol (a továbbiakban: online vásárlás), illetve a Társaság kezelésében álló fenti honlapon állandó fiókot hoz létre (a továbbiakban: online regisztráció). Az online vásárlásnak nem feltétele az online regisztráció; az online regisztráció online vásárlás révén véglegesíthető.
 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja:
 1. a Társaság és az ügyfél között a honlapon keresztül élelmiszer – kiskereskedelmi forgalomban történő – megvásárlására irányuló kötelmi jogviszony létesítése és ebből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése;
 2. a Társaság és az ügyfél között a honlapon történő regisztrációval kapcsolatos jogviszony létrehozása, illetve e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése;
 3. a Társaság ügyféllel kapcsolatos jogos érdekeinek érvényesítése és védelme; továbbá
 4. a Társaságot az online regisztrációval, illetve online vásárlással kapcsolatban terhelő jogi kötelezettségek teljesítése.
 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés abban az esetben jogszerű, ha a személyes adatok megismeréséhez, illetve kezeléséhez a Társaság jogcímmel rendelkezik. Az online regisztráció/vásárlás során az ügyfél által megadott személyes adatok megismerésére és kezelésére vonatkozó jogcím elsődlegesen az ügyfél hozzájárulása. Amennyiben az ügyfél online regisztrációval/vásárlással kapcsolatos tevékenysége a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), illetve az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozik, úgy a Társaság jogosult az ügyfél személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése jogcímén is kezelni.
 1. A Társaság kezelésében álló http://www.duzsitamas.hu/ honlapon történő online vásárlás csak abban az esetben véglegesíthető, amennyiben az ügyfél jelen alfejezetben részletezett személyes adatainak Társaság általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 1. Amennyiben a Társaság adatkezelése hozzájáruláson mint jogcímen alapul, úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a Társaság a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembe vételével jár el.
 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: elektronikus, vagy arról a Társaság által készített papír alapú nyilvántartás részét képező adatkezelés, illetve személyes adatokon végzett elektronikus vagy papír alapú művelet.
 1. A Társaság a hozzájáruláson alapuló adatkezelés részeként az ügyfél által a http://www.duzsitamas.hu/ honlapon keresztül végzett online regisztrációja/vásárlása véglegesítésével – és a hozzájáruló nyilatkozat megtételével – a következő személyes adatok megismerésére és kezelésére jogosult:
 1. keresztnév;
 2. vezetéknév;
 3. cégnév;
 4. email cím;
 5. telefonszám;
 6. számlázási és szállítási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám).
 1. Az online vásárlás, illetve online regisztráció véglegesítését megelőzően a Társaság köteles az ügyfelet, mint a megadott személyes adatok jogosultját tájékoztatni
 1. a Társaság, illetve a Társaság képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
 2. arról, hogy az online vásárlás, illetve online regisztráció csak abban az esetben véglegesíthető, amennyiben a személyes adatok jogosultja az általa megadott személyes adatok Társaság általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
 3. arról, hogy e hozzájárulás visszavonható;
 4. az adatkezelés pontos céljából, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;

a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;

 1. a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
 2. a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
 3. a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A Társaság az adatkezelési tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni.

 1. A Társaság a tájékoztatást a 8. számú melléklet tartalmának megfelelően köteles akként teljesíteni, hogy a Társaság kezelésében álló, és az online vásárlás és/vagy online regisztráció lefolytatására és véglegesítésére fenntartott honlap az online vásárlás, illetve online regisztráció véglegesítését addig nem engedélyezi, amíg az ügyfél jelölőnégyzetben elhelyezett jelöléssel nem tesz arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Társaság adatkezelési tájékoztatóját megismerte és megértette, továbbá saját online vásárlására, illetve online regisztrációjára vonatkozóan kötelezőnek ismerte el, és megadottszemélyes adatai Társaság általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 1. A Társaság az adatkezelési tájékoztatást az online vásárlás, illetve online regisztráció lefolytatására és véglegesítésére fenntartott honlapon, a jelölőnégyzet mellett elhelyezett következő szövegbe épített hivatkozással átirányított oldalon köteles közzétenni: „Kijelentem, hogy a Dúzsi Tamás és családja „Szegzárdi” borászati Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő (Adatkezelő) adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megértettem, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az online vásárlási, illetve online regisztrációs felületen adott személyes adataimataz Adatkezelő megismerje és kezelje.” A Társaság ugyanezen oldalon az adatkezelési tájékoztatás mellett a Társaság jelen Szabályzatát is köteles közzétenni.
 1. Az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozatával (házhozszállítási igény jelölésével) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 119. b) pont alapján az Adatkezelő az ügyfél személyes adatait – a házhozszállítás teljesítése céljából – továbbítsa a házhozszállítási feladatokat ellátó társaság részére.
 1. Az ügyfél az adatkezelési tájékoztatás tudatában önként jogosult eldönteni, hogy kívánja-e online vásárlása, illetve online regisztrációja véglegesítésével személyes adatai Társaság általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárulását megadni. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatát az 59. pontban megjelölt jelölőnégyzetben elhelyezett jelöléssel adja meg.
 1. Az 59. pontban megjelölt jelölőnégyzetben elhelyezett jelöléssel az ügyfél kifejezetten elismeri, hogy a Társaság adatkezelési tájékoztatóját, a Társaság adatkezelésnek célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt személyes adatok és különleges adatok körét megismerte és megértette, továbbá a Társaság általi adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Az ügyfél hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
 1. önkéntes;
 2. konkrét adatkezelésre vonatkozik;
 3. megfelelő tájékoztatáson alapul; és
 4. egyértelmű akaratnyilatkozat.

A Társaság az ügyfél által megadott hozzájáruló nyilatkozatot az ellenkező bizonyításáig jogszerűnek tekinti. A hozzájáruló nyilatkozat esetleges jogellenességét az ügyfél bizonyítja.

 1. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten kijelenti azt is, hogy – az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint – tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésére a Társaság egyéb jogcímen is jogosult lehet.
 1. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével válik jogosulttá online vásárlása, illetve online regisztrációja véglegesítésére.
 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:
 1. az online vásárlás céljából megadott személyes adatok esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az online vásárlás véglegesítését követően a jogszabályban (így különösen Sztv., Art.) meghatározott időtartam;
 2. az online regisztráció céljából megadott személyes adatok esetén a regisztrációból eredő jogviszony fennállásának időtartama.
 1. Az ügyfél személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a Társaság köteles a személyes adat kezeléséhez mint előfeltételhez kapcsolódó jogviszony megszüntetésére és a kezelt személyes adatok törlésére, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez egyéb jogcímmel rendelkezik.

IV/F. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés]

 1. A Társaság a http://www.duzsitamas.hu/honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevél-szolgáltatás, közvetlen üzletszerzés, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben, a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.
 1. A Társaság kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait hírlevél-szolgáltatás és közvetlen üzletszerzés céljából a Társaság felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.
 1. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás (és közvetlen üzletszerzés) igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Feliratkozás hírlevélre” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni. A Társaság által a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan igényelt személyes adatok a következők:
 1. a Felhasználó családi és utóneve;
 2. a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.
 1. A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
 1. önkéntes;
 2. a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére vonatkozik.
 3. megfelelő tájékoztatáson alapul; és
 4. egyértelmű akaratnyilatkozat.

A Társaság a Felhasználó hozzájárulási nyilatkozatát az ellenkező bizonyításáig jogszerűnek tekinti. A hozzájárulási nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.

 1. A Társaság a hírlevél szolgáltatás (és közvetlen üzletszerzés) igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Társaság részére történő megküldésének.
 1. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél-szolgáltatatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.
 1. A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhat a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Társaság hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.
 1. A Társaság kezelésében álló http://www.duzsitamas.hu/ honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, személyre szabott szolgáltat-nyújtás, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” parancs aktiválásával.
 1. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes oldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat honlap használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó oldalára irányítja. Ez az oldal e kivonaton kívül a Társaság jelen Szabályzatát is tartalmazza.
 1. A Felhasználó a sütik alkalmazásához történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A sütik alkalmazásának visszavonásához a Felhasználó a sütiket a böngésző programja segítségével törölheti, vagy tilthatja le sütik alkalmazását.
 1. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan – a szerver által végzett naplózás eredményeként – a Társaság kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:
 1. Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai (azonosítószám, látogatás időpontja, meglátogatott oldal címe, operációs rendszer típusa, böngésző típusa stb.);
 2. Felhasználó által használt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Társaság honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja, továbbá a Felhasználók honlap-használatát javítani, pontosítani tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Társaság jogos érdekének védelme. A Társaság az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával mint ráutaló magatartással adja meg a Társaság részére.

 1. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.
 1. A Társaság kezelésében álló http://www.duzsitamas.hu/ honlap külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások aktiválásával e külső szerver adatkezelést végezhet a Felhasználó személyes adataival kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy ezen adatkezelések nem a Társaság érdekében és a Társaság megbízásából folynak, így azok nem a Társaság, hanem a hivatkozások aktiválásával elért honlapot működtető személyek adatkezelésének hatálya alá tartozik; az ilyen adatkezeléséért a Társaság felelősséget nem vállal. A honlapon elérhető hivatkozások a következők:
hivatkozás aktiválásával elért honlap működtetőjeadatkezelés céljaadatkezelési tájékoztató elérhetősége
Google LLCtérképszolgáltatás nyújtásahttps://www.google.com/intl/hu/policies
 1. A Társaság jogosult megismerni a Társaság kezelésében álló közösségi médiafelületeken működtetett oldalaira látogató Felhasználók egyes személyes adatait közvetett adatkezelőként. A Társaság kezelésében álló alábbi közösségi médiafelületeken működtetett oldalak a következők:
közösségi médiafelület neveközösségi médiafelületet fenntartó személy (elsődleges adatkezelő)a Társaság közösségi médiafelületen működtetett oldalaközösségi médiafelületet fenntartó személy adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége
FacebookFacebook Inc.,FacebookIrelandhttps://www.facebook.com/duzsipince/ https://www.facebook.com/privacy/explanation
FacebookFacebook Inc.,FacebookIrelandhttps://www.facebook.com/duzsiwineshopbudapest/https://www.facebook.com/privacy/explanation
FacebookFacebook Inc.,FacebookIrelandhttps://www.facebook.com/duzsipecs/https://www.facebook.com/privacy/explanation
InstagramFacebook Inc.,FacebookIrelandhttps://instagram.com/duzsiwinery?igshid=zpu298vbjo02https://help.instagram.com/519522125107875
InstagramFacebook Inc.,FacebookIrelandhttps://instagram.com/duzsibudapest?igshid=ca7h8bqszzh6https://help.instagram.com/519522125107875
InstagramFacebook Inc.,FacebookIrelandhttps://instagram.com/duzsipecs?igshid=3l4koqw0ardehttps://help.instagram.com/519522125107875
 1. A Társaság a közösségi médiafelületeken fenntartott oldalaira látogató Felhasználók egyes személyes adatait csak abban az esetben jogosult megismerni, illetve kezelni, ha a Felhasználó az adatoknak a közösségi médiafelületet fenntartó személy általi, így közvetetten a Társaság általi megismeréséhez és kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Tekintettel arra, hogy a közösségi médiafelület vonatkozásában elsődleges adatkezelőnek a közösségi médiafelületet fenntartó személy minősül, és a Társaság e vonatkozásban másodlagos adatkezelő, a Felhasználó hozzájárulását a közösségi médiafelületre történő regisztrációval a közösségi médiafelületet fenntartó személynek adja meg a felhasználási feltételek elfogadásával. E jogcím alapján jogosult a közösségi médiafelületet fenntartó személy és a Társaság megismerni és kezelni a Felhasználók egyes személyes adatait.
 1. A közösségi médiafelületeken működtetett oldalakra történő látogatással a Társaság anonim statisztikai célú adatokat ismer meg, amelyeket részére a közösségi médiafelületet fenntartó személy továbbít. A személyes adatok megismerését és kezelését a közösségi médiafelületet fenntartó személy elsődlegesen sütik alkalmazásával végzi, amelynek célja, hogy a Társaság részére visszajelzést küldjön a közösségi médiafelületen működtetett oldalra látogató Felhasználókról, a Társaság által a közösségi médiafelületen működtetett oldalán végzett tevékenységének Felhasználók általi megítéléséről. E statisztikai célú adatkör nem teszi lehetővé, hogy a Társaság azonosíthassa a Társaság által a közösségi médiafelületen fenntartott oldalra látogató Felhasználókat; erre kizárólag a közösségi médiafelületet fenntartó személy jogosult sütik elhelyezésével. Ugyanakkor a Társaság a közösségi médiafelületeken fenntartott oldalain végzett tevékenységével képes annak befolyásolására, hogy a közösségi médiafelületet fenntartó személy mely Felhasználó vonatkozásában végezzen (a természetes személy azonosítását lehetővé tevő) adatkezelést, így a közösségi médiafelületeken oldal fenntartása a Társaság részéről (is) adatkezelésnek minősül.
 1. A közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával kapcsolatban a Társaság azokat a személyes adatokat ismeri meg és kezeli, amelyeket a közösségi médiafelületet fenntartó személy felhasználási feltételei és/vagy adatkezelési tájékoztatója meghatároz, így különösen de nem kizárólagosa a Felhasználókra vonatkozó demográfiai és földrajzi adatok, azon termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó látogatási adatok, amelyeket a közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával a Felhasználók felkeresnek, a Felhasználóknak a közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával kapcsolatos szokásai.
 1. A Felhasználó jogosult a sütiket törölni a közösségi médiafelületet fenntartó személy felhasználási feltételeiben és/vagy adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint, illetve a Felhasználó böngészőjén keresztül a sütik letiltásával. A sütik törlésével, illetve letiltásával a Társaság személyes adatok közvetett megismerésére és kezelésére való joga is megszűnik.
 1. A Társaság közvetett adatkezelést végez azon Felhasználók esetén is, akik a közösségi médiafelületen működtetett oldalt úgy látogatják meg, hogy nem rendelkeznek állandó fiókkal a közösségi médiafelületen. Az ilyen Felhasználók személyes adatainak közvetett megismerésére és kezelésére a Társaság a közösségi médiafelületet fenntartó személy felhasználási feltételeinek/adatkezelési tájékoztatójában foglalt feltételeknek megfelelően jogosult.
 1. A Társaság a közösségi médiafelületeken működtetett oldalain – minden Felhasználó által hozzáférhető módon – elérhetővé tenni a jelen alfejezet szerinti közvetett adatkezelésekről szóló kivonatot, vagy a kivonatot tartalmazó aloldalára irányító hivatkozást. A kivonattal együtt a Társaság a jelen Szabályzatot is köteles ugyanezen oldalon közzétenni.
 1. A jelen alfejezet szerinti adatkezelések időtartama:
adatkezelés típusaadatkezelés időtartama
hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésa hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozástól a szolgáltatás igénybevételének időtartama (Felhasználó általi leiratkozásig)
sütikkel kapcsolatos adatkezelésjogszabály eltérő rendelkezése hiányában a sütik elhelyezésétől számított 1 év
szerver által végzett naplózás mint adatkezelésa honlapra történő látogatástól kezdődően – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 1 év
közösségi médiafelületek által elhelyezett sütik révén generált statisztikai célú adatkezelés (állandó fiókkal rendelkező vagy nem rendelkező Felhasználók esetén egyaránt)a honlapra történő látogatástól kezdődően – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 1 év